ПрАТ
«Миронівська птахофабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

  • Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
  • Код за ЄДРПОУ: 30830662
  • Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, село Степанцi, вулиця Жовтнева будинок 25
  • Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
  • Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.com.ua
  • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
  • Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням № 4 акціонера ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” від 29.03.2017 року звільно з посади Директора товариства з 31.03.2017 року  Міщенка Сергія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: заява Міщенка С.В., в зв’язку з переведенням на іншу посаду. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді  з 20.12.2013 року  до 31.03.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням № 4 акціонера ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” від 29.03.2017 року призначено на посаду Директора товариства з 01.04.2017 року  Форостяну Ольгу Миколаївну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на посаду безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:заступник директора з питань виробництва, головний зоотехнік. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

  • Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  • Директор Мiщенко Сергiй Васильович 30.03.2017