ПрАТ
«Миронівська птахофабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) 14.04.2017

І. Загальні відомості

  • Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
  • Код за ЄДРПОУ: 30830662
  • Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, село Степанцi, вулиця Жовтнева будинок 25
  • Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
  • Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.com.ua
  • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
  • Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

12 квітня 2017 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” (Рішення №6 від 12.04.2017р.) (надалі – ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочинів.

Предмет правочину: Надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 12.04.2017 (26,8938) – 20 170 350 000,00 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14 682 507 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 137,38%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 916, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за”: 8 000 916 та “проти”: 0 прийняття рішення.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” не визначені.

III. Підпис

  • Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  • Директор Форостяна Ольга Миколаївна 14.04.2017