ПрАТ
«Миронівська птахофабрика»

Новини

26.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, село Степанцi,, вулиця Слобода, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20 грудня 2018 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” (Рішення акціонера №11 від 20.12.2018 р.) (надалі – ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов’язань компанією MHP SE (реєстраційний номер SE 27, Кіпр) у зв’язку з укладенням кредитного договору з ING Bank N.V. та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 20.12.2018 (31.611245) – 3 793 349 400,00 грн. (три мільярди сімсот дев’яносто три мільйони триста сорок дев’ять тисяч чотириста) гривень).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10 865 358 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 34,91%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року №514-УІ зі змінами, до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року №514-УІ зі змінами щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за”: 8 000 916 голосів та “проти” прийняття рішення 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” не визначені.
Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів на якому прийняте рішення, не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор Форостяна Ольга Миколаївна 21.12.2018

25.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів 2017

2.11.2017

Миронівська ПФ взяла участь у Ярмарку вакансій у Білоцерківському НАУ

16.09.2017

За підтримки Миронівської птахофабрики у Каневі відзначили День міста

19.07.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

19.06.2017

Премії за відповідальність

12.06.2017

«За витвори чудові і малюнки – здобудьте, діти, подарунки!»

DSCN1257DSC_0072

1.06.2017

Свято для дітей

парк-2

29.05.2017

Сьогодні – сонячна батарея, завтра – геліосистема

Сонячна батарея

23.05.2017

Енергозберігаючі технології у використанні природнього газу

Розгінні вентилятори