ПрАТ
«Миронівська птахофабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, село Степанцi,, вулиця Слобода, будинок 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20 грудня 2018 року рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” (Рішення акціонера №11 від 20.12.2018 р.) (надалі – ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання фінансових зобов’язань компанією MHP SE (реєстраційний номер SE 27, Кіпр) у зв’язку з укладенням кредитного договору з ING Bank N.V. та вчинення інших правочинів, пов’язаних із наданням поруки.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) євро (по курсу НБУ на 20.12.2018 (31.611245) – 3 793 349 400,00 грн. (три мільярди сімсот дев’яносто три мільйони триста сорок дев’ять тисяч чотириста) гривень).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10 865 358 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 34,91%.
Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 916 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року №514-УІ зі змінами, до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року №514-УІ зі змінами щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за”: 8 000 916 голосів та “проти” прийняття рішення 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” не визначені.
Інформація щодо адреси сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів на якому прийняте рішення, не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор Форостяна Ольга Миколаївна 21.12.2018